Ochrana osobných údajov

Súbory cookie

Keď navštívite našu webovú stránku, môžeme do vášho počítača alebo mobilného zariadenia uložiť určitú informáciu vo forme súboru cookie; pri vašej ďalšej návšteve vás môžeme potom automaticky rozpoznať (keď načítame súbor cookie).

Súbory Cookie nám pomáhajú mnohými spôsobmi. Umožňujú nám napríklad prispôsobiť túto webovú stránku tak, aby lepšie vyhovovala vašim potrebám alebo uložiť vaše heslo, aby ste ho zakaždým nemuseli zadávať.

Môžete si vybrať, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s uložením súborov Cookie. Ak nebudete súhlasiť s uložením ostatných súborov Cookie, určité ponuky, funkcie alebo zdroje našej webovej stránky nemusia fungovať správne a môžete sa stretnúť s určitou stratou funkčnosti.

Svoj súhlas však môžete kedykoľvek odvolať na kontaktoch uvedených v tomto dokumente.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy uvedenej na našej stránke fiving.cz
alebo mailom na gdpr@fiving.cz

Vážený zákazník, vážený obchodný partner

Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim zákazníkom či obchodným partnerom. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov.
Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania nášho zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení.

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Názov: FIVING, s.r.o.
Sídlo: Palugyayho 550
IČO: 315 717 78

1. Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, dátum narodenia.
 • Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.
 • Zmluvné údaje. Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb.
 • Platobné informácie.
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.
 • Prístupové práva. Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry.
 • Registračné údaje vrátane prístupového hesla.
 • Informácie týkajúce za bezpečnosti.

2. Účely a ciele spracúvania údajov

Vaše údaje budeme spracúvať na nasledovné účely:

 • Poskytovanie zmluvných služieb. Musíme zabezpečovať evidenciu svojich klientov v zmysle osobitných predpisov. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
 • Zákaznícka administratíva. Vedieme si záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Direct marketing. Zaoberáme sa tým, ako Vám vylepšiť rozvoj našich služieb tvorbu ponúk na mieru. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonných povinností.
 • Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete. Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. Zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.

3. Kto má prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi. Zmluvne sme ich zaviazali, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny upravujúce v zákone.
K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. Prístup majú len tí, ktorí to pri svojej práci potrebujú na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.
Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Vaše údaje v našich systémoch chránime v najvyššej možnej miere.

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania Vášho vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas Vášho vzťahu s nami, ako náhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením na našej web stránke. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe zákonnej povinnosti v zmysle osobitného predpisu. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

7. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, lebo nám to ukladá zákon, alebo zákony spojené s našou zmluvou, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv. Text hore Vám odpovie na väčšinu vašich otázok.

Vaše práva

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým vaše osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty

Aké máte práva

 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
 • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v tomto dokumente.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenos údajov

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Stiahnutie súhlasu

Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.
O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?
Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás na mailovej adrese gdpr@fiving.cz
a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

8. Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy uvedenej na našej stránke fiving.cz
alebo mailom na gdpr@fiving.cz

Vážený zamestnanec,

Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje spracúvané v kamerovom systéme. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov v rámci kamerového systému.

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Názov: FIVING, s.r.o.
Sídlo: Palugyayho 550
IČO: 315 717 78

1. Typy osobných údajov

Obrazové záznamy a prejavy osobnej povahy osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch (ďalej aj „kamerový záznam“), Záznamy z kamerového systému.

2. Účely a ciele spracúvania údajov

Máme v našej prevádzke nainštalovaný kamerový systém, ktorý Vás chráni. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Účelom spracúvania osobných údajov je ochrana majetku a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

3. Kto má prístup k vašim údajom

Kamerové záznamy nie sú primárne poskytované žiadnym príjemcom okrem oprávneným zamestnancom s výnimkou prípadov potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, kedy môžu byť poskytnuté poskytovateľom právnych služieb (napr. advokátska kancelária), orgánom činným v trestnom konaní a súdu na základe osobitných právnych predpisov (napr. trestný zákon, civilný sporový poriadok, zákon o advokácii a pod.).
Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní.

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne na našich zariadeniach. Vaše údaje v našich systémoch chránime v najvyššej možnej miere.

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas 72 hodín a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania.
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení účelu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu.

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda ochrana majetku a práv.

7. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, lebo nám to ukladá zákon, alebo zákony spojené s našou zmluvou, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv. Text hore Vám odpovie na väčšinu vašich otázok.

Vaše práva

Právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo namietať

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na príslušnom dozornom orgáne, napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?
Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás na mailovej adrese gdpr@giving.sk
a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

8. Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy uvedenej na našej stránke fiving.cz
alebo mailom na gdpr@fiving.cz

POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY (UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE)

 

Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom sa rozumie naša spoločnosť: Fiving,s.r.o., Palugyayho 550, 031 01 Liptovský Mikuláš

teda právnická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Kto sa rozumie dotknutou osobou?

Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom.

 

Čo je to poučenie dotknutej osoby?

Toto poučenie vysvetľuje ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.

 

Poskytovanie osobných údajov

Poskytovanie Vašich osobných údajov v rozsahu a na účely uvedené nižšie je požiadavkou, ktorá je potrebná na prípadné uzavretie pracovnej zmluvy. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov v rozsahu požadovanom prevádzkovateľom je nemožnosť prevádzkovateľa dosiahnuť nižšie uvedené účely, nemožnosť evidovať Vás ako uchádzača o zamestnanie v našej spoločnosti a prípadná strata Vašej možnosti byť oslovený v budúcnosti s ponukou práce v našej spoločnosti.

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom:

 • zaradenia dotknutej osoby do výberového konania,
 • vytvorenia a udržovania databázy uchádzačov o zamestnanie,
 • nájdenia vhodného a kvalifikovaného zamestnanca a na účely jeho prípadného oslovenia zo strany prevádzkovateľa, ak tento v budúcnosti prejaví záujem o oslovenie uchádzača o zamestnanie,
 • poskytnutia osobných údajov a informácií uvedených v profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácii predloženej prevádzkovateľovi alebo poskytnutých v rámci komunikácie s prevádzkovateľom osobám priamo alebo nepriamo ovládaným prevádzkovateľom za vyššie uvedenými účelmi, najmä za účelom prípadného oslovenia uchádzača s ponukou na pracovnú príležitosť,
 • prípadného overenia informácií poskytnutých v profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácii predloženej prevádzkovateľovi a overenia osobných referencií u tretích osôb, ktorými môžu byť najmä súčasný alebo predchádzajúci zamestnávateľ dotknutej osoby alebo iná osoba uvedená ako referenčná osoba v údajoch dotknutej osoby poskytnutých prevádzkovateľovi.

 

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Zoznam právnych základov, ktoré oprávňujú prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje o uchádzačovi o zamestnanie:

 

 1. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
 2. zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 3. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 4. zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 5. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 6. oprávnený záujem prevádzkovateľa;
 7. súhlas uchádzača o zamestnanie.

 

Aké osobné údaje sú zbierané?

Za účelom vedenia personálnej agendy o uchádzačoch o zamestnanie sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

 • akademické tituly, meno a priezvisko;
 • fotografia;
 • údaje o predchádzajúcich zamestnávateľoch;
 • osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, v motivačnom liste a ďalšej dokumentácii zaslanej Spoločnosti na účely uchádzania sa o zamestnanie;
 • osobné údaje spracúvané na potvrdeniach a osvedčeniach o absolvovaných skúškach a získanom vzdelaní a o vzdelávacích aktivitách;
 • informácie o absolvovaných školeniach, kurzoch, tréningoch a pod.;
 • osobné údaje získané pri osobnom pohovore v Spoločnosti;
 • pracovné zaradenie;
 • telefónne číslo;
 • adresu elektronickej pošty;
 • podpis;

Naša spoločnosť ako potenciálny budúci zamestnávateľ spracúva iba osobné údaje, na ktorých spracovanie bol našej spoločnosti udelený súhlas s ich spracúvaním a ktorých spracúvanie je nevyhnutné na vyššie uvedené účely spracúvania osobných údajov.

 

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané:

 • s osobami priamo alebo nepriamo ovládanými našou spoločnosťou (najmä dcérske a sesterské spoločnosti) za vyššie uvedenými účelmi, najmä za účelom prípadného oslovenia uchádzača s ponukou na pracovnú príležitosť;
 • s tretími osobami, ktorými môžu byť najmä Váš súčasný alebo predchádzajúci zamestnávateľ alebo iná osoba uvedená ako referenčná osoba v údajoch Vami poskytnutými našej spoločnosti, a to za účelom overenia informácií poskytnutých vo Vašom profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácii a Vašich osobných referencií.

 

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky.

 

Spracúvanie vašich osobných údajov prostredníctvom kamerových záznamov

Svoje prevádzkové priestory z bezpečnostných dôvodov monitorujeme prostredníctvom kamerových záznamov. Kamerové systémy sú inštalované za účelom ochrany osôb a majetku pred protiprávnymi konaniami, predovšetkým v rámci prevencie a objasňovania lúpežných prepadnutí, krádeží, vandalizmu, či rôznych podvodných konaní. Monitorovaný priestor našich prevádzkových priestorov je zreteľne označený. Vyhotovený záznam je pritom možno využiť za účelom odhaľovania trestných činov, na zisťovanie ich páchateľov a pátrania po nich, a to najmä za účelom ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, odhaľovania nezákonných finančných operácií, súdneho konania, trestného konania, konania o priestupkoch. Naša spoločnosť uchováva osobné údaje vo forme videozáznamov a audiozáznamov po dobu 30 dní od ich vyhotovenia. Následne sú dané osobné údaje automaticky vymazávané.

 

Spracúvanie vašich osobných údajov prostredníctvom cloudových riešení

Naša spoločnosť využíva pri svojej činnosti aj cloudové riešenia pre internú komunikáciu, či komunikáciu so sesterskými spoločnosťami v prípade potreby odbornej komunikácie. Tieto riešenia využívame predovšetkým na zvýšenie produktivity a mobility zamestnancov, internú spoluprácu na dokumentoch a informačných aktívach jednotlivých oprávnených osôb. Používame webové portály na spoluprácu medzi našimi zamestnancami a partnermi, na zdieľanie a vytváranie informácií. Za účelom ochrany údajov zdieľaných v rámci uvedených cloudových riešení používame moderné technické a softvérové nástroje na šifrovanie dát tak, aby bola zachovaná ochrana a integrita zdieľaných dát.

 

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu splnenia účelu, na ktorý nám boli poskytnuté, resp. po dobu odvolania súhlasu v prípade údajov, ktoré spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu.

K podrobnostiam o dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás môžete požiadať kedykoľvek a akokoľvek.

 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na: gdpr@fiving.cz, resp. nás môžete o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne.

 

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon osobne alebo prostredníctvom emailu na: gdpr@fiving.cz

Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne alebo e-mailom na: gdpr@fiving.cz

 

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Prenos Vašich osobných údajov

V prípade, ak už nemáte záujem, aby Vaše osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli spracúvané našou spoločnosťou, ale zároveň máte záujem aby boli spracúvané niekým iným, môžete nás požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov osobne alebo prostredníctvom emailu na: gdpr@fiving.cz

Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu a v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 

Namietanie spracúvania Vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie. Žiadosť, ktorou namietate spracúvanie Vašich osobných údajov sa podáva prevádzkovateľovi, a to osobne alebo prostredníctvom emailu na: gdpr@fiving.cz

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.

 

Ako odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie iba v prípade, ak ste s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov súhlasili. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme, najmä osobne, prostredníctvom e-mailu na: gdpr@fiving.cz

Odvolať možno súhlas aj jednotlivo na niektorý z osobných údajov alebo súhrnne. Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované. Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných údajov, na ktoré bol súhlas udelený, nevzťahuje sa na osobné údaje spracúvané na základe zákona alebo na plnenie zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorá plní úlohy a povinnosti na základe zákona o ochrane osobných údajov v oblasti ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa sú nasledovné: gdpr@fiving.cz

 

Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené?

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

Share This